Finansiell statistikNyckeltal, kvartalsvis

Resultaträkningar, kvartalsvis

Balansräkningar, kvartalsvis

Nyckeltal, årsvis

Resultaträkningar, årsvis

Balansräkningar, årsvis

Kassaflödesanalys, årsvis

Beräkningsmetod

Definitioner

Nyckeltal, kvartalsvis

MSEK Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017
Finansiella nyckeltal              
Bruttomarginal (% av intäkter) 74.2 75.9 74.3 73.2 72.3 72.8 71.9
EBITDA-marginal (% av intäkter) 22.2 30.9 29.2 27.4 23.3 24.2 23.0
Rörelsemarginal (% av intäkter) 16.9 25.7 23.7 21.9 17.6 18.3 17.4
Vinstmarginal (% av intäkter) 16.7 25.5 23.2 20.9 16.7 17.5 16.7
Marknadsföring (% av intäkter) 23.4 18.8 18.4 19.2 20.9 20.5 21.4
Resultat per aktie före utspädning (kr) 1.06 1.84 1.76 1.55 1.34 1.35 1.44
Resultat per aktie efter utspädning (kr) 1.06 1.84 1.76 1.55 1.34 1.35 1.44
Eget kapital per aktie (kr) 21.88 24.15 25.31 27.07 23.85 24.49 26.49
Genomförd utdelning/inlösen per aktie (kr) 4.51 - - - 4.76 - -
Soliditet (%) 53 56 56 54 51 52 54
Räntabilitet på eget kapital (%) 5 7 7 6 6 5 5
Räntabilitet på totalt kapital (%) 3 5 4 4 3 3 3
Räntabilitet på sysselsatt kapital (%) 4 6 4 5 5 4 4
Nettoskuld (mkr) 973.6 779.7 954.7 1,061.0 1,553.0 1,404.0 1,208.0
Aktier             -
Genomsnittlig börskurs (kr) 94.88 79.61 88.47 80.50 77.29 74.38 64.46
Börskurs vid periodens slut (kr) 70.10 94.80 87.90 78.00 73.00 74.25 60.50
Högsta notering (kr) 128.30 96.20 96.05 91.95 82.40 80.50 76.00
Lägsta notering (kr) 63.35 63.05 79.25 73.10 72.85 68.30 57.70
Antal aktieägare vid periodens slut 41,492 42,237 41,056 43,474 42,847 41,312 40,009
Genomsnittligt antal utestående aktier (miljoner) 138.4 138.4 138.4 138.4 138.4 138.4 138.4
Antal utestående aktier vid periodens slut (miljoner) 138.4 138.4 138.4 138.4 138.4 138.4 138.4
Antal aktier vid periodens slut (miljoner) 143.1 143.1 144.5 144.5 144.5 144.5 144.5
  - - - - - - -
Personal - - - - - - -
Medeltal antal anställda (ackumulerat) 1,624 1,595 1,661 1,848 1,878 1,889 1,867
Antal anställda vid periodens slut 1,766 1,680 1,821 1,902 1,887 1,888 1,873

 

 

Tillbaka till toppen

Resultaträkningar, kvartalsvis

MSEK Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017
Intäkter 935.4 1,063.3 1,118.5 1,102.0 1,177.5 1,180.6 1,256.4
Kostnad sålda tjänster -240.9 -256.2 -288.0 -295.7 -326.4 -321.6 -353.5
Bruttoresultat 694.6 807.0 830.6 806.3 851.1 859.0 903.0
Marknadsföringskostnader -219.2 -200.1 -206.3 -211.4 -246.5 -242.5 -269.2
Personalkostnader -160.6 -171.2 -175.9 -179.1 -203.2 -195.8 -208.4
Övriga externa kostnader -156.7 -167.2 -166.4 -166.7 -182.0 -186.2 -184.6
Aktiverade utvecklingskostnader 50.8 59.5 55.6 54.0 56.8 51.4 51.9
Avskrivningar -49.3 -56.0 -61.8 -60.6 -67.5 -69.1 -70.4
Övriga rörelseintäkter/-kostnader -1.3 0.9 -10.6 -1.3 -2.2 -1.0 -3.9
Summa rörelsekostnader -536.3 -534.2 -565.5 -565.4 -644.2 -643.0 -684.6
Rörelseresultat 158.3 272.9 265.1 240.9 206.9 216.0 218.4
Finansnetto -1.9 -1.8 -5.5 -10.6 -10.3 -9.7 -8.7
Resultat före skatt 156.4 271.1 259.6 230.4 196.6 206.3 209.6
Skatt -10.1 -17.0 -16.0 -16.0 -10.5 -19.3 -10.8
Periodens resultat 146.4 254.1 243.6 214.4 186.1 187.0 198.9

Tillbaka till toppen

Balansräkningar, kvartalsvis

MSEK Q2 2016 Q3 2016 Q4 2016 Q1 2017 Q2 2017 Q3 2017 Q4 2017
Anläggningstillgångar 4,256.2 4,372.1 4,760.8 5,062.8 5,188.0 5,084.9 5,096.6
Omsättningstillgångar 1,457.1 1,576.3 1,501.7 1,828.8 1,324.9 1,463.9 1,721.3
Summa tillgångar 5,713.2 5,948.4 6,262.5 6,891.7 6,512.9 6,548.9 6,817.9
Eget kapital 3,028.1 3,343.3 3,502.9 3,746.8 3,301.7 3,389.3 3,666.9
Avsättningar och långfristiga skulder 701.0 721.2 1,346.7 1,614.2 1,023.0 1,016.3 1,036.1
Kortfristiga skulder 1,984.2 1,883.9 1,412.9 1,530.6 2,188.3 2,143.2 2,114.9
Summa eget kapital och skulder 5,713.2 5,948.4 6,262.5 6,891.7 6,512.9 6,548.9 6,817.9
Kassaflödesanalyser              
Operativt kassaflöde 211.9 294.4 332.2 204.9 242.4 220.4 278.9
Kassaflöde från investeringsverksamheten -78.1 -82.2 -426.1 -8.8 -368.8 -70.9 -75.6
Kassaflöde från finanseringsverksamheten -182.3 -115.2 20.4 235.9 -276.1 -183.2 -166.3
Summa kassaflöde -48.6 97.1 -73.5 432.1 -402.5 -33.7 37.1

Tillbaka till toppen

Nyckeltal, årsvis

MSEK 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Bruttomarginal (% av intäkter) 70.3 71.6 73.5 71.9 74.8 72.5
EBITDA-marginal (% av intäkter) 30.9 28.6 31.3 28.1 28.1 24.4
Rörelsemarginal (% av intäkter) 26.2 24.3 27.1 23.8 23.0 17.9
Vinstmarginal (% av intäkter) 26.0 24.1 26.8 23.7 22.7 17.9
Marknadsföring (% av intäkter) 14.6 17.5 18.1 20.2 20.0 20.6
Resultat per aktie före utspädning (kr) 4.35 4.33 5.64 6.02 6.34 5.68
Resultat per aktie efter utspädning (kr) 4.33 4.33 5.63 6.02 6.34 5.68
Eget kapital per aktie (kr) 12.44 15.60 22.27 22.78 25.31 26.49
Genomförd utdelning/inlösen per aktie (kr) 3.15 3.05 3.98 4.51 4.76 4.76
Soliditet (%) 53 58 61 55 56 54
Räntabilitet på eget kapital (%) 38 31 30 27 26 22
Räntabilitet på totalt kapital (%) 22 19 19 17 16 14
Räntabilitet på sysselsatt kapital (%) 24 21 22 19 19 17
Nettoskuld (mkr) 49.7 -67.9 330.7 633.2 954.7 1,208.0
Aktier            
Genomsnittlig börskurs (kr) 63.20 63.86 77.15 127.59 93.80 73.60
Börskurs vid periodens slut (kr) 66.83 68.00 91.67 155.50 87.90 60.50
Högsta notering (kr) 74.83 74.83 94.33 160.00 153.00 91.95
Lägsta notering (kr) 50.67 53.17 59.33 91.33 63.05 57.70
Antal aktieägare vid periodens slut 17,225 18,825 21,443 35,156 41,056 40,009
Genomsnittligt antal utestående aktier (miljoner) 126.0 129.9 136.7 138.2 138.4 138.4
Antal utestående aktier vid periodens slut (miljoner) 126.8 130.3 138.0 138.4 138.4 138.4
Antal aktier vid periodens slut (miljoner) 126.8 130.3 139.6 143.1 144.5 144.5
             
Personal            
Medeltal antal anställda (ackumulerat) 591 789 850 1,584 1,661 1,870
Antal anställda vid periodens slut 748 839 870 1,639 1,821 1,873

Tillbaka till toppen

Resultaträkningar, årsvis

MSEK2011201220132014201520162017
Intäkter 1,736.6 2,203.7 2,476.7 3,035.1 3,722.0 4,117.3 4,716.5
Kostnad sålda tjänster-590.5 -654.4 -704.2 -803.7 -1,046.4 -1,039.3 -1,297.1
Bruttoresultat 1,146.1 1,549.3 1,772.5 2,231.3 2,675.6 3,078.0 3,419.4
Marknadsföringskostnader-132.0 -322.4 -433.1 -548.2 -752.9 -822.3 -969.6
Personalkostnader-197.0 -290.9 -373.2 -448.1 -543.5 -657.9 -786.4
Övriga externa kostnader-232.7 -329.3 -352.4 -440.0 -475.2 -638.4 -719.4
Aktiverade utvecklingskostnader 41.4 81.0 92.9 123.1 146.9 211.8 214.1
Avskrivningar-73.8 -105.0 -107.1 -128.0 -160.7 -211.9 -267.6
Övriga rörelseintäkter/-kostnader 7.8 -5.6 1.5 31.1 -3.8 -12.9 -8.3
Rörelsens kostnader-586.4 -972.2 -1,171.4 -1,410.1 -1,789.2 -2,131.6 -2,537.2
        
Rörelseresultat 559.7 577.1 601.1 821.2 886.4 946.4 882.2
Finansiella intäkter och kostnader-4.3 -3.5 -4.9 -6.4 -3.4 -10.4 -39.3
Resultat före skatt 555.4 573.6 596.2 814.8 883.0 936.0 842.9
Skatt-27.6 -25.8 -34.2 -44.1 -51.2 -58.0 -56.5
Resultat efter skatt 527.8 547.8 562.0 770.7 831.7 878.0 786.5

Tillbaka till toppen

Balansräkningar, årsvis

MSEK2011201220132014201520162017
Immateriella anläggningstillgångar 982.41664.62037.93402.23980.34627.54943.4
Materiella anläggningstillgångar 26.928.553.850.957.085.997.7
Finanisella anläggningstillgångar10.225.226.623.316.912.69.2
Uppskjutna skattefordringar14.418.411.731.121.234.943.8
Övriga långfristiga fordringar      2.6
Summa anläggningstillgångar1033.81736.82129.93507.54075.54760.85096.6
Kortfristiga fordringar729.6752.7823.51027.01126.91057.41241.9
Likvida medel509.7467.2562.5478.1524.9444.3479.5
Summa omsättningstillgångar1239.31219.91386.01505.11651.81501.71721.3
Summa tillgångar2273.12956.63515.95012.65727.46262.56817.9
Eget kapital1334.31577.82032.23073.83153.73502.93666.9
Avsättning spelskatter0.00.00.00.0109.920.112.9
Uppskjutna skatteskulder8.09.34.15.45.91.029.3
Summa avsättningar8.09.34.15.4115.821.042.2
Obligationslån0.00.00.00.00.0990.8993.9
Långfristiga skulder till kreditinstitut0.0344.50.0523.4505.2334.80.0
Summa långfristiga skulder0.0344.50.0523.4505.21325.6993.9
Kortfristiga skulder till kreditinstitut0.00.0315.70.0228.40.0663.9
Övriga kortfristiga skulder930.71025.01163.81410.11724.31413.01451.0
Summa kortfristiga skulder930.71025.01479.51410.11952.71413.02114.9
Summa eget kapital och skulder2273.12956.63515.95012.65727.46262.56817.9

Tillbaka till toppen

Kassaflödesanalys, årsvis

MSEK2011201220132014201520162017
Resultat efter finansiella poster555.4573.6596.2814.8883.0936.0842.9
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet63.1110.4111.897.8280.5217.8274.5
Betald skatt-10.92.7-4.3-45.4-27.7-101.9-58.5
Kassaflöde från den löpande verksamheten       
före förändringar av rörelsekapital607.6686.6703.7867.11135.81051.81058.9
Förändringar i rörelsekapital-70.4-20.6-20.21.118.7116.6-112.2
Kassaflöde från den löpande verksamheten537.2666.1683.5868.31154.51168.5946.7
Investeringar i immateriella- och materiella anläggningstillgångar -50.9-101.0-138.5-156.3-200.4-316.7-282.9
Avyttrade materiella anläggningstillgångar0.00.00.00.00.02.80.0
Förvärv av likvida medel17.20.00.036.022.935.081.9
Förvärv av aktier och andelar-214.8-533.4-15.8-376.3-443.0-370.0-323.0
Kassaflöde från investeringsverksamheten-248.6-634.4-154.3-496.6-620.5-648.9-524.0
Utbetalning vid lösen av teckningsoptioner-0.6-10.4-9.2-17.4-21.0-0.7-0.3
Reglering av spelskatt0.0 0.00.00.0-90.2-7.2
Upptagna obligationslån     993.00.0
Erlagda tilläggsköpeskillningar0.00.00.0-207.1-137.1-430.7-54.7
Upptagna banklån0.0431.80.0378.0436.70.0333.6
Återbetalning av banklån0.0-74.1-39.6-211.2-200.1-464.8 
Garantier      -2.6
Inlösenprogram-275.8-417.4-410.9-421.5-549.7-624.3-658.9
Köpoptionspremier2.70.00.00.02.00.70.3
Övriga finansierings transaktioner-0.10.012.20.00.00.0 
Kassaflöde från finanseringsverksamheten-273.8-70.1-447.5-479.2-469.2-616.9-389.7
Förändring av likvida medel14.9-38.381.7-107.664.8-97.432.9
Likvida medel vid periodens början497.1509.7467.2562.5478.1524.9444.3
Kursdifferenser likvida medel-2.3-4.113.623.2-18.016.82.3
Likvida medel vid periodens slut509.7467.2562.5478.1524.9444.3479.5

Tillbaka till toppen

Beräkningsmetod

REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Grunder för upprättande
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board (IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) som har godkänts av EG-kommissionen för tillämpning inom EU. Vidare har Redovisningsrådets rekommendation RFR 1.1 Kompletterande redovisningsregler för koncernen tillämpats i förtid. Moderbolaget tillämpar samma principer som koncernen, förutom att moderbolagets redovisning är upprättad i enlighet med RFR 2.1 Redovisning för juridiska personer.

Ändrade redovisningsprinciper
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare perioder med undantag för vad som framgår nedan. Speltransaktioner där bolaget tar öppna positioner mot spelaren redovisas enligt IAS 39 Finansiella instrument då utestående vad är att anse som derivat. För Betsson innebär detta att intäkterna för Betsson Sport och Betsson Trader reduceras med vissa driftskostnader och att öppna vad redovisas som derivat i balansräkningen. Tidigare har dessa intäkter redovisats i enlighet med IAS 18 Intäkter. Förändringen är föranledd av ett konstaterande från IFRIC (juli 2007) angående redovisning av speltransaktioner. Betsson har valt att förtidstillämpa IFRIC:s uttalande om kundlojalitetsprogram (IFRIC 13, juli 2007). Detta innebär att intäkter som avsätts för kunders bonuspoäng inte intäktsförs förrän kunden utnyttjar poängen. I tidigare rapporter har Betsson redovisat fulla intäkter och kostnadsfört bonusdelen. Dessa förändringar av redovisningsprinciper medför att koncernens sätt att rapportera intäkter och kostnader förändrats genom att vissa kostnader nu reducerar intäkterna istället för att redovisas brutto. Koncernens resultat påverkas inte av dessa förändrade principer. Tidigare räkenskapsperioder har omräknats enligt de nya principerna. Beräknat enligt tidigare redovisningsprincip uppgick intäkterna till 685 mkr (320 mkr).

Vid upprättandet av koncernredovisningen per den 31 december 2007 har följande standarder och tolkningar trätt i kraft eller ändrats i jämförelse med tidigare år:

 • IAS 7 Finansiella instrument - Upplysningar som innebär ökade upplysningskrav för att användarna av de finansiella rapporterna ska kunna utvärdera betydelsen av företagets finansiella instrument och karaktären samt omfattningen av risker förknippade med dessa.
 • Tillägg till IAS 1 Utformning av finansiella rapporter som innebär att företaget ska lämna information som gör det möjligt för användarna av dess finansiella rapporter att bedöma företagets mål, principer och metoder för förvaltning av kapital.
 • IFRIC 7 Tillämpning av inflationsjusteringsmetoden enligt IAS 29
 • IFRIC 8 Omfattning av IFRS 2
 • IFRIC 9 Omvärdering av inbäddade derivat
 • IFRIC 10 Delårsrapportering och nedskrivningar

I de fall dessa standarder och tolkningar har varit tillämpliga för Betsson har de enbart påverkat tilläggsupplysningarna i Betsson.

Följande standarder och uttalanden ska tillämpas för kalenderåret 2008 eller senare:

 • Omarbetad IAS 1 Utformning av finansiella rapporter
 • IFRS 8 Rörelsesegment
 • Omarbetad IAS 23 Lånekostnader
 • IFRIC 11 Group and Treasury Share Transactions
 • IFRIC 12 Service Concession Arrangements
 • IFRIC 13 Customer Loyalty Programs
 • IFRIC 14 IAS 19 The limit on a Defined Benefit Asset

Koncernen har valt att inte tillämpa några nya standarder, ändringar av standarder eller uttalanden i förtid förutom IFRIC 13 som beskrivits ovan. De nya standarderna och uttalandena förväntas inte få någon påverkan på redovisningsprinciperna i Betsson under kommande perioder utan endast påverka de upplysningar som lämnas.

Tillbaka till toppen

Definitioner

 • Intäkter. Intäkter från spelverksamheterna efter utbetalning/inlösen av spelarnas vinster, lojalitetsprogram och bonus samt övriga rörelseintäkter. För de spel som redovisas som finansiella instrument reduceras intäkten även för spelskatter och licensavgifter till spelleverantörer.
 • Genomsnittligt totalt kapital. Balansomslutningen vid räkenskapsårets ingång plus balansomslutningen vid räkenskapsårets utgång, dividerat med två.
 • Genomsnittligt sysselsatt kapital. Balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder inklusive uppskjutna skatteskulder, vid räkenskapsårets ingång plus utgång, dividerat med två.
 • Genomsnittligt eget kapital. Eget kapital vid räkenskapsårets ingång plus eget kapital vid räkenskapsårets utgång, dividerat med två.
 • Räntabilitet på totalt kapital. Resultat efter finansiella poster med tillägg för finansiella kostnader, i förhållande till genomsnittlig totalt kapital.
 • Räntabilitet på sysselsatt kapital. Resultat efter finansiella poster med tillägg för finansiella kostnader, i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.
 • Räntabilitet på eget kapital. Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital.
 • Vinstmarginal. Resultat efter finansiella poster i förhållande till periodens intäkter.
 • Rörelsemarginal. Rörelseresultat i förhållande till periodens intäkter.
 • Soliditet. Eget kapital vid periodens slut i procent av balansomslutningen vid periodens slut.
 • Kassalikviditet. Omsättningstillgångar i relation till kortfristiga skulder inklusive föreslagen men ej beslutad aktieutdelning.
 • Räntetäckningsgrad (ggr). Resultat efter finansiella poster med tillägg för räntekostnader i förhållande till räntekostnader.
 • Antal anställda personer. Antalet anställda personer vid senaste månadens löneutbetalningstillfälle.
 • Medeltal antal anställda. Antalet anställda omräknat till heltidstjänster (årsarbetare).
 • Antal aktier. Antal aktier vid respektive periods slut.
 • Antal utestående aktier. Antal utestående aktier (exklusive återköpta aktier) vid respektive periods slut.
 • Genomsnittligt antal utestående aktier. Vägt genomsnitt av antalet utestående aktier under perioden.
 • Vinst per aktie. Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier under perioden.
 • Vinst per aktie efter utspädning. Resultat efter skatt, justerat med räntekostnader efter skatt hänförliga till utestående konvertibler dividerat med vägt genomsnitt av antalet utestående aktier under året, justerat för tillkommande antal aktier vid konvertering samt optioner med utspädningseffekt.
 • Kassaflöde per aktie. Kassaflödet i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier under perioden.
 • Eget kapital per aktie. Eget kapital i förhållande till antal utestående aktier vid periodens slut.
 • Utdelning per aktie. Genomförd/föreslagen utdelning. Inkluderar även inlösenprogram.
 • Aktiekurs. Senast betalt vid periodens sista aktietransaktion.
 • Antal (registrerade) aktieägare. Antal VPC- och förvaltarregistrerade aktieägare enligt den av VPC AB förda aktieägarförteckningen/aktieboken.

Tillbaka till toppen

AKTIEKURS

BETSSON AB

53.18 SEK SEK

Senast uppdaterad: 2018-06-21 17:29

20 minuter fördröjda uppgifter som eSignal.
LÄS MER
BETSSON AB (publ), Regeringsgatan 28, SE- 111 53 Stockholm Tel: +46 (0) 8 506 403 00, Fax: +46 (0) 8 735 57 44, org nr 556090-4251, info@betssonab.com | Integritet | Kontaktsida | Sidkarta |