april 27, 2017

Delårsrapport, 1 januari—31 mars 2017

Kasino fortsätter växa starkt
Rörelseresultatet uppgick till 241 mkr

 

Kvartalet 
• Intäkterna ökade med 10,2 procent till 1 102 mkr. Kasinointäkterna ökade med 23,0 procent.

• Region Norden växte med 13,5 procent och Region Västeuropa med 15,6 procent.
• Valutakursrörelser medförde en negativ effekt på rörelseresultatet om 19,1 mkr.
• Andel lokalt beskattade intäkter var 20,3 (13,3) procent och spelrelaterade skatter uppgick till 43,3 (28,8) mkr. 
• Förvärv av NetPlay i Storbritannien och Premier Casino i Spanien slutfördes under kvartalet.  

 

Nyckeltal

mkr Q1 2017  Q1 2016  ∆  jan-dec 2016 
Intäkter 1 102,0 1 000,1 10% 4 117,3
Bruttoresultat 806,3 745,8 8% 3 078,0
Rörelseresultat 240,9 250,1 -4% 946,4
Rörelsemarginal 22% 25% -3% 23%
Resultat efter skatt 214,4 234,0 -8% 878,0
Resultat per aktie, kr 1,55 1,69 -8% 6,34
Operativt kassaflöde 204,9 330,0 -38% 1 168,5
Intäkter, Kasino 822,9 669,1 23% 2 907,8
Bruttoomsättning, Sportbok 6 006,1 6 717,7 -11% 24 392,1
Intäkter, Sportbok 250,3 292,8 -15% 1 080,4
Marginal efter fria vad 6,1% 6,1% - 6,5%
Deponeringar 3 789,2 3 516,6 8% 14 457,6
Aktiva spelare, tusental 607 538 13% 573

 

VD-ord

"Kasino fortsätter utvecklas mycket väl med tillväxt om 23 procent. Totala intäkter ökade med drygt 10 procent, jämfört med samma period förra året, varav merparten var or-ganisk tillväxt. Som vi tidigare indikerat, så har region Västeuropa återgått till god tillväxt. Regionen växte med 15,6 procent jämfört med samma period föregående år.

Den sammantagna effekten av valutakursrörelser medförde en negativ effekt på rörelse-resultatet om 19,1 mkr. Dessutom ledde en hög andel "spelarvänliga" resultat i de stora fotbollsligorna till en lägre sportboksmarginal än genomsnittet de sista åtta kvartalen och därmed lägre intäkter. Rörelseresultat uppgick till 240,9 mkr, motsvarande en rörelse-marginal på 21,9 procent.

Några av våra snabbast växande marknader är lokalt reglerade och lokala spelskatter uppgick till 14,5 mkr mer detta kvartal än samma period förra året. Andelen lokalt be-skattade intäkter fortsätter att öka och uppgick till 20,3 procent, jämfört med 13,3 pro-cent i det första kvartalet 2016. Samtidigt belastade lägre intäkter från länder med högre marginal resultatet under kvartalet. Vi förväntar oss att marginalerna går ner något när vår intäktsbas förändras, men Betsson har en bra balans i verksamheten och över tid kan vi absorbera såväl temporära intäktsnedgångar som ökade kostnader. Lokala regleringar skapar ökade möjligheter för tillväxt. Konverteringen av vår intäktsbas till långsiktigt håll-bara och värdefulla intäkter är en positiv utveckling och i linje med vår strategi. 

Region Central-, Östeuropa och Centralasien (CEECA) är fortsatt utmanande med starkt negativa valutaeffekter på såväl bruttoomsättningen i sportboken som licensintäkter hän-förliga till partnern Realm. Den planerade migrationen av Europe-Bet till Techsson slut-fördes i mars och operatören har nu regionens i särklass bästa erbjudande inom mobil-kasino. Mobilspel växer kraftigt i Georgien, men från låga nivåer. 

I mars slutfördes förvärven av NetPlay TV i Storbritannien samt en lokalt licensierad ope-ratör i Spanien. Den senare kommer framöver att drivas under varumärket StarCasino.  

Det andra kvartalet är normalt säsongsmässigt svagt. Kvartalet har inletts med intäkter över det dagliga genomsnittet för samma kvartal förra året, men under det dagliga genomsnittet för första kvartalet 2017. Den underliggande aktiviteten är fortsatt god."  

 

Presentation av delårsrapporten
Betsson bjuder in media, analytiker och investerare till Betssons kontor, Regeringsgatan 28, Stockholm, torsdagen den 27 april 2017 klockan 09:00 CET. Det är även möjligt att delta via webbsändning eller telefon. VD Ulrik Bengtsson kommer att presentera rapporten. Därefter ges utrymme för frågor och diskussion. Presentationen kommer att hållas på engelska.   

För att ta del av presentationen via telefon, ring: 
UK: +44 2033645374
SE: +46 850556474
US: +1 8557532230

För att följa presentationen via webbsändning, besök www.betssonab.com eller http://edge.media-server.com/m/p/xshuzfdo

 

För mer information, kontakta:
Ulrik Bengtsson, Koncernchef och VD
+46 (0) 8 506 403 00

Fredrik Rüdén, CFO
+46 (0) 8 506 403 00, fredrik.ruden@betssonab.com

Pia Rosin, VP Corporate Communications
+46 (0)736 00 85 00, pia.rosin@betssonab.com

 

Denna information är sådan information som Betsson AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2017 kl. 07.30 CET.


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Betsson AB