maj 11, 2017

Kommuniké från årsstämman i Betsson AB (publ)

Vid årsstämma i Betsson AB (publ) den 11 maj 2016 fattades i huvudsak följande beslut:

• Årsstämman beslutade att fastställa den framlagda årsredovisningen samt bevilja styrelsen och verkställande direktörerna ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

• Till styrelseledamöter omvaldes Pontus Lindwall, Patrick Svensk, Kicki Wallje-Lund, Martin Wattin och Jan Nord. Pontus Lindwall omvaldes som styrelsens ordförande. Det antecknades att Lars Linder Aronson avböjt omval.

• Valberedningens förslag till beslut angående utseende av valberedning inför årsstämman 2018 godkändes.

• Styrelsens förslag till beslut angående riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till ledande befattningshavare godkändes.

• Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om inrättande av två incitamentsprogram som innebär att bolaget erbjuder cirka 50 av koncernens ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner att antingen förvärva överlåtbara köpoptioner eller tilldelas personaloptioner i bolaget.  

Antalet köpoptioner som ges ut enligt köpoptionsprogrammet ska inte överstiga 210 000 motsvarande en utspädningseffekt om cirka 0,15 procent av aktie­kapitalet och cirka 0,07 procent av rösterna i bolaget efter utspädning. Priset för köpoptionerna (optionspremien) ska motsvara optionernas marknadsvärde enligt en extern värdering med tillämpning av en vedertagen värderingsmetod. Betalning för förvärvade köpoptioner ska erläggas kontant. Varje köpoption berättigar innehavaren att förvärva en aktie av serie B i bolaget till ett lösenpris motsvarande 130 procent av den genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie av serie B på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 23 juni 2017 till och med den 30 juni 2017. Utnyttjande av köpoptionerna ska kunna ske under tiden från och med den 24 juli 2020 till och med den 14 augusti 2020. Villkoren för köpoptionerna ska innehålla en bestäm­melse som innebär att en deltagare inte får utnyttja fler optioner än att det sammanlagda värdet på dessa utnyttjade optioner vid utnyttjandetidpunkten motsvarar tilldelat antal optioner multiplicerat med 130 procent av den senaste betalkursen för bolagets aktie av serie B på Nasdaq Stockholm vid tidpunkten för lanseringen av köpoptionsprogrammet den 30 juni 2017. Bolaget ska förbehålla sig rätten att återköpa köpoptioner om deltagarens anställning i koncernen upphör eller om innehavaren önskar överlåta sina köpoptioner.

Anställda som deltar i personaloptionsprogrammet kommer att erhålla en vederlagsfri tilldelning av personaloptioner. För att kunna delta i personal­optionsprogrammet krävs att de anställda äger Betsson-aktier. Dessa aktier kan antingen innehas sedan tidigare eller förvärvas på marknaden i anslutning till anmälan om deltagande i personaloptionsprogrammet. Det belopp som därvid ska investeras i Betsson-aktier ska motsvara storleken på den optionspremie som skulle ha erlagts om vederbörande deltog i köpoptionsprogrammet. Personal­optionerna kan utnyttjas för förvärv av aktier av serie B i bolaget under tiden från och med den 24 juli 2020 till och med den 14 augusti 2020. Under förutsättning att deltagaren fortfarande är anställd i koncernen vid utnyttjande av optionerna, berättigar varje personaloption den anställde att förvärva en aktie av serie B i bolaget till ett lösenpris motsvarande 130 procent av den genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie av serie B på Nasdaq Stockholm under tiden från och med den 23 juni 2017 till och med den 30 juni 2017. Vidare gäller att deltagaren måste ha bibehållit den initiala investeringen i Betsson-aktier för att personaloptionerna ska kunna utnyttjas. Personaloptioner ska kunna erbjuds till sammanlagt maximalt 40 ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner som är anställda utomlands. Personaloptionsprogrammet omfattar sammanlagt högst 1 195 000 optioner. Deltagarna kommer att indelas i olika kategorier för bestämmande av tilldelning av optioner. Tilldelning av personaloptioner får endast ske i den utsträckning det totala antalet optioner enligt personaloptions- och köpoptionsprogrammet uppgår till maximalt 1 405 000 optioner, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 0,97 procent av aktiekapitalet och 0,48 procent av rösterna i bolaget efter utspädning. För att begränsa personaloptionernas värde och därmed bolagets kostnader ska villkoren för personaloptionsprogrammet innehålla en bestämmelse som innebär att en deltagare inte får utnyttja fler optioner än att det sammanlagda värdet på dessa utnyttjade optioner vid utnyttjandetidpunkten motsvarar tilldelat antal optioner multiplicerat med 130 procent av den senaste betalkursen för bolagets aktie av serie B på Nasdaq Stockholm vid tidpunkten för lanseringen av programmet den 30 juni 2017.

• För att säkerställa leverans av aktier eller i vart fall säkra bolagets kostnader, inklusive kostnader för sociala avgifter, i enlighet med föreslagna incitaments­program enligt ovan beslutade bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att besluta om en riktad nyemission av aktier av serie C till en bank eller ett värdepappers­bolag samt att styrelsen bemyndigas besluta att återköpa aktierna från aktie­tecknaren enligt nedan. Aktierna av serie C kommer under optionernas löptid att innehas av bolaget. Vid utnyttjande av köpoptioner eller personaloptioner kan erforderligt antal aktier av serie C, efter omvandling till aktier av serie B, komma att överlåtas till deltagarna i enlighet med villkoren för optionerna, alternativt innehas för att säkra kostnader i anledning av programmen, inklusive sociala kostnader.

• Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma besluta om återköp av aktier av serie C. Återköp får endast ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga innehavare av aktier av serie C och ska omfatta samtliga utestående aktier av serie C. Förvärv ska ske till ett pris motsvarande aktiernas kvotvärde. Betalning för förvärvade aktier av serie C ska ske kontant. Syftet med återköpet är att bolaget ska kunna säkerställa leverans av aktier enligt bolagets vid var tid utestående incitamentsprogram.

• Årsstämman beslutade om uppdelning av aktier och automatiskt inlösen­för­farande. Inlösenförfarandet innebär att cirka 658,9 miljoner kronor, mot­svaran­de 4,76 kronor per aktie, kommer att skiftas ut till bolagets aktieägare. De beslut som fattades rörande uppdelningen av aktier och inlösen inkluderade:

(i) Beslut om uppdelning av aktier 2:1, där varje befintlig aktie (oavsett aktieslag) delas i två aktier. En av dessa aktier kommer att vara en så kallad inlösenaktie. Avstämningsdag för aktiesplit är den 26 maj 2017.

(ii) Beslut om minskning av aktiekapitalet genom automatisk inlösen av aktier, varvid 16 260 000 aktier av serie A, 122 155 730 aktier av serie B och 6 077 508 aktier av serie C dras in för återbetalning till aktieägarna. Eventuella indragna aktier av serie A, serie B respektive serie C som innehas av bolaget ska dras in utan återbetalning.

(iii) Beslut om ökning av aktiekapitalet genom fondemission, varvid bolagets aktiekapital återställs till dess ursprungliga belopp före beslutet om minskning av aktiekapitalet.

Handel i inlösenaktier kommer att ske under tiden från och med den 29 maj 2017 till och med den 12 juni 2017. Avstämningsdag för indragning av inlösenaktier ska vara den 14 juni 2017. Betalning beräknas ske genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 19 juni 2017.

• Årsstämman beslutade bemyndiga styrelsen att fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om att förvärva sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av samtliga aktier i bolaget. Vidare beslutades att bemyndiga styrelsen att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om överlåtelse av bolagets egna aktier som likvid vid förvärv av företag eller verksamhet till ett pris motsvarande börskursen vid överlåtelsetillfället. Bemyndigandet att överlåta egna aktier är begränsat sålunda, att styrelsen inte får besluta om överlåtelse av fler än 14,4 miljoner aktier av serie B, varvid ska beaktas eventuella aktier styrelsen beslutat nyemittera med stöd av bemyndigandet enligt nedan.

• Årstämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om apport- eller kvittningsemission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst 14,4 miljoner aktier av serie B, motsvarande en utspädning om cirka 10,0 procent av kapitalet och cirka 5,1 procent av rösterna. Bemyndigandet enligt ovan är begränsat sålunda, att styrelsen inte får besluta om emission av aktier och/eller konvertibler som innebär utgivande av eller konvertering till sammanlagt högst 14,4 miljoner aktier av serie B, varvid även ska beaktas eventuella aktier styrelsen beslutat överlåta med stöd av bemyndigandet enligt föregående punkt.

 

För ytterligare information, kontakta:
Ulrik Bengtsson, VD och Koncernchef Betsson AB
+46 (0)8 506 403 00

Pia Rosin, VP Corporate Communication Betsson AB
+46 (0)73 600 85 00, pia.rosin@betssonab.com


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Betsson AB