juli 14, 2017

Kallelse till extra bolagsstämma i Betsson AB (publ)

Aktieägarna i Betsson AB (publ) kallas till extra bolagsstämma måndagen den 7 augusti 2017 kl. 10.00 i bolagets lokaler med adress Regeringsgatan 28 i Stockholm.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 1 augusti 2017, och
 • dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast onsdagen den 2 augusti 2017.

Anmälan om deltagande i bolagsstämman ska ske via email info@betssonab.com eller per telefon 08-506 403 00. Vid anmälan ska uppges namn, personnummer/ organisations­nummer, adress, telefonnummer samt aktieinnehav. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna tillsammans med registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar sändas till bolaget (anders.eriksson@betssonab.com) i samband med anmälan om deltagande i bolagsstämman. Fullmaktsformulär för aktieägare som önskar delta i stämman genom ombud kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats www.betssonab.com.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 1 augusti 2017.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringsmän
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 8. Fastställande av arvoden åt föreslagen ny styrelseledamot
 9. Val av ny styrelseledamot
 10. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen, bestående av John Wattin, utsedd av familjen Hamberg och Hamberg Förvaltning AB, Michael Knutsson, utsedd av Knutsson Holdings AB och ordförande i valberedningen, Christoffer Lundström, utsedd av Novobis AB och familjen Lundström samt Pontus Lindwall, styrelseordförande i Betsson AB, föreslår att Pontus Lindwall utses till ordförande för stämman.

Val av ny styrelseledamot m.m. (punkterna 7-9)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex ledamöter utan suppleanter. Till ny styrelseledamot att väljas för tiden intill slutet av nästa årsstämma föreslår valberedningen nyval av Fredrik Carlsson. 

Valberedningen föreslår ett styrelsearvode för den föreslagna ledamoten om 440 000 kronor, vilket är samma ersättning som för övriga av styrelsens ledamöter som inte är anställda i bolaget.

Fredrik Carlsson är född 1970 och har lång erfarenhet från seniora positioner i internationella och svenska verksamheter, bland annat som analyschef på SEB, aktiechef på Andra AP-fonden, VP för European Telecom, Media and Entertainment Groups vid Bank of America Merrill Lynch i London samt branschspecialist inom telekom och teknik på HSBC Investment Bank i London. Fredrik är sedan 2013 verkställande direktör för Sönerna Carlsson Family Office AB som arbetar med en aktiv förvaltning av en familjeägd investerings- och fastighetsportfölj. Fredrik Carlsson är styrelseordförande i Sten A. Olssons Pensionsstiftelse, Svolder AB och Solid Försäkringsaktiebolag samt styrelseledamot i Resurs Holding AB och Novobis AB. Fredrik Carlsson är civilekonom vid Handelshögskolan i Göteborg och har även en MBA från Nijenrode University i Holland. Fredrik Carlsson äger indirekt via delägda bolaget Sönerna Carlsson Family Office AB 5 600 aktier av serie B i Betsson.

Övrigt

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen rätt att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på förhållanden på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bolagets ekonomiska situation.

Antal aktier och röster

Per den 14 juli 2017 finns totalt 144 493 238 aktier i bolaget, representerande totalt 290 833 238 röster, fördelat på 16 260 000 aktier av serie A representerande 162 600 000 röster, 122 155 730 aktier av serie B representerande 122 155 730 röster samt 6 077 508 aktier av serie C representerande 6 077 508 röster. Per samma datum innehar bolaget 1 084 aktier av serie B och 6 077 508 aktier av serie C, vilka inte får företrädas på bolagsstämman.

Stockholm i juli 2017

Styrelsen

 

 

För ytterligare information, kontakta:
Pontus Lindwall, styrelseordförande Betsson AB,
+46 (0)8 506 403 00, pontus.lindwall@betssonab.com.

Pia Rosin, VP Corporate Communications Betsson AB
+46 (0)73 600 85 00, pia.rosin@betssonab.com


Stäng fönstret | Tillbaka till toppen

Copyright 2018 Betsson AB